Disclaimer

Disclaimer en GDPR

Deze website is eigendom van N.V. Drukkerij Baeté

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Stationsstraat 42 2870 Puurs
Telefoon: 03 889 00 51
E-mail: info@baete.be
Ondernemingsnummer: BTW BE-0437.289.658

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NV Drukkerij Baeté of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

NV Drukkerij Baeté levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal NV Drukkerij Baeté de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. NV Drukkerij Baeté kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. N.V. Drukkerij Baeté geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. NV Drukkerij kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. NV Drukkerij Baeté verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Privacybeleid
NV Drukkerij Baeté verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het telefoonnummer 03 889 00 51 of info@baetedrukwerk.be.

Verwerkingsdoeleinden:
NV Drukkerij Baeté verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
 
Rechtsgrond(en) van de verwerking:
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaarperiode:
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: - zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of - een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@baetedrukwerk.be;

Direct marketing:
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht:
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Venootschapsinformatie en Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt. Art. 1 - Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven, onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.

OFFERTES EN BESTELLINGEN
Art. 2 - Voor een offerte-aanvraag waarop nadien geen bestelling volgt, kan een forfaitair bedrag van 13 Euro voor offertekosten aangerekend worden. Het overhandigen aan een leverancier van grondstoffen, een model, kopij, magnetische band, diskette, of welke gegevensdrager dan ook, met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich, aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Alle bedingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel. Art. 3 - De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of de prijzen der grondstoffen stijgen. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van mogelijke lasten en taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Art. 4 - Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER
Art. 5 - De opdrachtgever die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden. Art. 6 - Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om ‘t even welke vorm en met om het even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Art. 7 - Zetwerk, clichés, flans, stenen, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, enz. door en/of voor de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materieel van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er behoudens tegenstrijdig beding, vóór of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risico voor de problemen ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot eventuele aanrekening van bijkomende kosten. Art. 8 - Indien de wet zulks vereist, mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of van een tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

ZETSEL, DRUKPROEVEN EN ORDER TOT AFDRUKKEN
Art. 9 - Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals van de lay-out aan de leverancier vrijgelaten. Art. 10 - De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande drukproeven, in de vorm van outprints. Verzorgde drukproeven uitgevoerd op een pers en in overeenstemming met de definitieve druk, worden extra in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven. Art. 11 - De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten, t.w. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. De leverancier is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht. Art. 12 - Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende “goed voor druk” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van, tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

BEWARING
Art. 13 - Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden zetsels, clichés, flans, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, diskettes, enz. te bewaren. Wanneer de bewaring overeengekomen is, geeft zij aanleiding tot een toeslag, berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra-werkzaamheden.

LEVERINGSTERMIJN
Art. 14 - Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht - zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out tenzij in onze instellingen, hetzij in deze van onze bevoorraders, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemies, brand, enz. - kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd worden. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering, noch tot schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot afdrukken, in gebreke is gebleven. Deze vertraging vanwege de opdrachtgever kan eveneens grond opleveren tot schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen en materieel. De bij de bestelling voorziene termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn, extra-kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

PERIODIEKEN - OPZEG
Art. 15 - De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met op regelmatige tijden terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden bij aangetekend schrijven. Bij niet naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode. Opzeggingstermijn: - 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500 Euro; - 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 Euro; - 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25.000 Euro of meer. AFWIJKINGEN Art. 16 - Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn deze eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Deze voorschriften voorzien de volgende te aanvaarden afwijkingen: a) het leveren van 10 tot 20 % minder of meer van de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling; b) een speling van 8 % minder of meer van de micrometrische opgelegde dikte van het papier of karton; c) een speling van 5 tot 10 % minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton; d) een afwijking van de afmetingen van de bruto-vellen van papier of karton, evenals de breedte van de bobijnen van 5 mm minder of meer; e) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie. Ingeval de opdrachtgever een te leveren hoeveelheid, afmetingen, een metriek gewicht, een micrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de afmetingen, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte die slechts in één richting mogen optreden het dubbel bereiken van de onder a), b), c) en d) vermelde grenzen. Art. 17 - Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren alsmede de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever. Art. 18 - Wanneer producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen, worden de in art. 16 en 17 vermelde afwijkingen verhoogd. De teveel of te weinig geleverde exemplaren worden tegen de prijs van de bijkomende exemplaren verrekend.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
Art. 19 - Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Onder voorbehoud van de toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is de leverancier niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt aan de klant zoals winstderving. Art. 20 - De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER - RISICO
Art. 21 - De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste. Art. 22 - De clichés, flans, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, kleurenselecties, kapvormen, informaticamateriaal en al de goederen toevertrouwd door de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, grote schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

BETALING - BEVOEGDHEID
Art. 23 - Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de “goed voor druk” en het saldo bij de levering. De factuur is betaalbaar netto-contant of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van de leverancier. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Niet-betaling op de vastgestelde datum legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen van 10 % met een minimum van 25 Euro.

WANNEER EEN FACTUUR NIET BETAALD WORDT BINNEN DE 15 DAGEN VOLGEND OP DE ONTVANGST VAN EEN TER POST AANGETEKEND SCHRIJVEN, WORDT ALS NIET-BE-TWISBARE SCHADELOOSSTELLING HET VERSCHULDIGDE BEDRAG DER FACTUUR VERHOOGD MET 10%, MET EEN MINIMUM VAN 25 EURO. DE NIET-BETALING OP DE VERVALDAG VAN EEN FACTUUR MAAKT ALLE NOG NIET VERVALLEN REKENINGEN VORDERBAAR.

Art. 24 - Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met 15 % als bijkomende conventionele schadevergoeding. Art. 25 - De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld. Art. 26 - Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.